Biblioteka Parlamentu Studentów jest kolejną forma wsparcia, jaką oferujemy dla uczelnianych samorządów studenckich.

Przez lata przekazywanie wiedzy w środowisku samorządów studenckich w dużej mierze opierało się na szkoleniach, które przeważnie odbywały się w trakcie ogólnopolskich konferencji. Dostęp do nich miała niewielka cześć środowiska. Widząc potrzebę przygotowania materiałów szkoleniowych, które mogą zostać pobrane przez każdego w wersji elektronicznej, Parlament Studentów RP postanowił uruchomić Bibliotekę Parlamentu Studentów RP. Mamy nadzieję, że dzięki temu projektowi uda się przekazać wiedzę większemu gronu samorządowców, w tym także z mniejszych ośrodków akademickich.

Do tej pory w ramach serii ukazały się następujące tytuły:

okladka_prawaStudenta

PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA. INFORMATOR SZKOLENIOWCA

Autorzy: praca zbiorowa

Publikacja stanowi kompendium wiedzy o prawach i obowiązkach studenta i przygotowana została z myślą o wsparciu uczestników Konferencji. Zawiera także wskazówki dotyczące organizacji szkoleń z praw studenta. Dzięki niej w razie wątpliwości mogą samodzielnie zaczerpnąć dodatkową wiedzę. Może stanowić także wsparcie w codziennej pracy samorządowca studenckiego, a także być wykorzystywana przez pracowników administracyjnych szkół wyższych. Zachęcamy także do korzystania z niej przez studentów, szukających odpowiedzi na pytania związane ze statusem studenta.

Opracowanie zostało przygotowane na podstawie haseł z Portalu Praw Studenta (prawastudenta.edu.pl). Autorami haseł są działacze
Parlamentu dwóch kadencji (2012-13 oraz 2014-15) posiadający wieloletnie doświadczenie w sprawach studenckich. Publikacja jest aktualna na dzień 1 sierpnia 2015 roku.

Pobierz publikację w formacie PDF.

 

 

 

 

JAK TWORZYĆ STUDENCKIE ANKIETY OCENY ZAJĘĆ?bibl1 (1)

Autorzy: Joanna Bereza, Dawid Knara

Poradnik dla samorządów studenckich jest poradnikiem przygotowanym dla osób chcących pogłębić wiedzę w zakresie ankiet studenckiej oceny zajęć. Jest to najczęstsza forma udziału studentów w procesie zapewnienia jakości kształcenia. Publikacja zawiera informacje dotyczące podstaw prawnych, dobrych i słabych stron różnych form ankiet, a także wskazówki co do ich zawartości oraz odpowiedzi na najczęstsze pytania.

Joanna Bereza to absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W czasie studiów pełniła funkcję  Przewodniczącą Parlamentu Studenckiego UEK (2012-13) oraz Rzecznika Praw Studenta UEK (2011-12). Działa także w Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia Parlamentu Studentów RP.

Dawid Knara to student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów RP i Przewodniczący Komisji PSRP ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia w kadencji 2015-16. W ramach swojej działalności samorządowej zajmuje się tematem udziału studentów w procesie zapewnienia jakości kształcenia, studencką oceną zajęć oraz współpraca  w tym zakresie z władzami uczelni.

Pobierz publikację w formacie PDF. 

 

 

 

 

 

POTWIERDZANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘbibl2

Autorzy: Mateusz Panowicz

Niniejsza publikacja opisuje najważniejsze kwestie związane z potwierdzaniem efektów uczenia się, wprowadzonego poprzez nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z lipca 2014 r. Jest przeznaczona dla wszystkich działaczy samorządów studenckich zainteresowanych tą tematyką, chcącym aktywnie uczestniczyć we wdrażaniu zmian we własnych uczelniach. Może być pomocna wszystkim członkom społeczności akademickiej. Opisano w niej regulacje ustawowe, możliwą rolę samorządu, podstawowe zasady potwierdzania efektów uczenia się, a także dylematy, z jakimi musi zmierzyć się każda uczelnia podczas wypracowywania własnych rozwiązań.

Mateusz Panowicz – student studiów magisterskich na kierunku Ekonomia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Aktywny działacz Samorządu Studentów SGH, od XII 2015r. sprawujący w nim funkcję Rzecznika Praw Studenta SGH, członek Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia PSRP.

Pobierz publikację w formacie PDF. 

 

 

 

 

 

TWORZENIE REGULAMINU USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓWbibl3

Autorzy: praca zbiorowa

Podręcznik tworzenia regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów jest opracowaniem obejmującym wskazanie podstaw prawnych regulujących kwestię bezzwrotnej pomocy materialnej oraz pochyleniem się nad ogólnymi zagadnieniami sstanowiącymi podstawową wiedzię niezbędną do właściwiego przygotowania regulaminu pomocu materialnej. Publikacja odnosi się również do szeregu rodzajów pomocy materialnej w tym przede wszystkim stypendium socjalnego, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium ministra. Część opracowania stanowi również szereg załączników, stanowiących przykładowe wzory wniosków, protokołów i decyzji.

Podręcznik został przygotowany przez Parlament Studentów RP na podstawie doświadczeń i pracy działaczy z dwóch kadencji (2012-13 oraz 2014-15) w tym przede wszystkim przez Komisję Prawno-Socjalną tworzoną przez najbardziej doświadczonych samorządowców zajmujących się na co dzień zagadnieniami bezzwrotnej pomocy materialnej.

Pobierz publikację w formacie PDF.

 

 

 

 

 

TWORZENIE I NOWELIZACJA REGULAMINÓW SAMORZĄDÓW STUDENCKICHbibl4

Autorzy: praca zbiorowa

Podręcznik tworzenia i nowelizacji regulaminów samorządów studenckich jest próbą przygotowania jak najbardziej precyzyjnego katalogu zagadnień, które regulamin samorządu studenckiego powinien regulować. Dotyczące one
chociażby ustroju władz samorządu, ich kompetencji oraz trybu dokonywania ich wyboru. Treść podręcznika odnosi się także do wskazania podstaw prawnych regulujących kwestię regulaminu samorządu studenckiego, jego definicję, a także jego stosunek do innych aktów normatywnych.

Podręcznik został przygotowany przez Parlament Studentów RP na podstawie doświadczeń i pracy działaczy z dwóch kadencji (2012-13 oraz 2014-15) posiadających wieloletnie doświadczenie w sprawach studenckich, w tym także ze spraw dotyczących bezpośredniego prawnych podstaw funkcjonowania samorządu studenckiego.

Pobierz publikację w formacie PDF. 

 

 

 

 

 

 

TWORZENIE ANALIZY UMOWY ZAWIERANEJ MIĘDZY UCZELNIĄ A STUDENTEM LUB OSOBĄ PRZYJĘTĄ NA STUDIA OKREŚLAJĄCEJ WARUNKI POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z ODBYWANIEM STUDIÓW ORAZ OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNEbibl5

Autorzy: praca zbiorowa

Podręcznik tworzenia i analizy umowy zawieranej między uczelnią a studentem lub osobą przyjętą na studia określającej warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne jest próbą kompleksowego opracowania zagadnienia umowy student-uczelnia. W związku z wejściem w życie 1 października 2014 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1198) zaszła wyraźna potrzebna opisania tego zagadnienia ze względu an wprowadzenie daleko idących zmian oraz postulowanych przez środowisko studenckie uregulowań.

Podręcznik został przygotowany przez Parlament Studentów RP na podstawie doświadczeń i pracy działaczy z dwóch kadencji (2012-13 oraz 2014-15), w tym przez Zespół ds. analizy umów „Student-Uczelnia” Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej pod kierownictwem dr. Adam Szota.

Pobierz publikację w formacie PDF.