Kredyt studencki i pożyczka studencka a odbywanie studiów na zagranicznej uczelni

W związku z wątpliwościami w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie kredytu studenckiego albo pożyczki studenckiej w przypadku odbywania studiów na zagranicznej uczelni, pragniemy przedstawić interpretację w przedmiotowej sprawie (link poniżej). Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu oczekujemy na odpowiedź Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Interpretacja Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ws. możliwości ubiegania się o kredyt studencki lub pożyczkę studencką w przypadku odbywania studiów na zagranicznej uczelni.

Zakres kognicji Sądów koleżeńskich

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zagadnienia kognicji Sądów koleżeńskich w strukturach samorządów studenckich, pragniemy przedstawić oficjalną interpretację w tym zakresie (link poniżej). Interpretacja Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ws. zaresu kognicji Sądów koleżeńskich.  

Obligatoryjność powołania Sądów koleżeńskich

W związku z wieloma wątpliwościami dotyczącymi kwestii obligatoryjności powoływania Sądów koleżeńskich w strukturach samorządów studenckich, pragniemy przedstawić oficjalną interpretację w tym zakresie (link poniżej). Korespondencja Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ws. obligatoryjności sądów koleżeńskich.    

Odpłatność za „drugi kierunek studiów”

W związku z faktem, iż 1 października 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, nastąpiły bardzo istotne zmiany w kwestii uprawnień do bezpłatnego studiowania. Zgodnie z ustawą nowelizującą, od 1 października 2012 r. drugi i kolejne kierunki studiów miały podlegać już odpłatności, przy jednoczesnej możliwości zwolnienia części studentów z tego obowiązku. W wyniku jednego z błędów legislacyjnych (błąd w art. 29 ustawy […]

Nie musisz oddawać legitymacji po studiach I stopnia!

W tym roku pojawiają się po raz kolejny pytania, czy uczelnia może wymagać od studenta zwrotu legitymacji po studiach I stopnia (licencjat, inżynier)? W grę wchodzą oczywiście uprawnienia do zniżek, ale nie tylko. Odpowiedź jest na szczęście korzystna. Uczelnia nie ma takiego prawa! Dlaczego? Po wprowadzaniu podziału na studia I i II stopnia praktyką stała się konieczność zwrotu legitymacji po obronie pracy licencjackiej. Zwrot legitymacji uniemożliwiał np. korzystanie z ustawowych zniżek. Ponadto utrata […]

Podział środków na stypendium rektora w ramach 10% najlepszych studentów kierunku

W odpowiedzi na wniosek w sprawie interpretacji art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) w zakresie sposobu przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów w ramach 10% liczby studentów danego kierunku studiów prowadzonego na uczelni oraz możliwości zastosowania dodatkowego podziału 10% najlepszych studentów pośród studentów poszczególnych lat lub form studiów na określonym kierunku, […]

Interpretacja MNiSW ws. powoływania prorektora ds. studenckich

Interpretacja Ministra w MNiSW ws. powoływania prorektora ds. studenckich

Od 1 stycznia pobieranie opłat jest sprzeczne z prawem

Zgodnie z art. 99a. UPSW: ”Uczelnia nie pobiera opłat za rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów, egzaminy, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu.” W myśl art. 38 pkt. 1 ustawy nowelizującej przepis ten wszedł w życie 1 stycznia 2012 r. i od tej daty uczelnie wyższe nie mogą pobierać ww. opłat […]