Pomoc materialna w uczelni realizowana jest w ramach świadczeń o charakterze:
1) socjalno-zdrowotnym (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla niepełnosprawnych, zapomogi),
2) motywacyjnym (stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Od 1 X 2011 r. obowiązuje następujące formy pomocy materialnej, które student może otrzymać w ramach uczelni, to:
stypendium socjalne (także stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie),

– stypendium rektora dla najlepszych studentów

stypendium specjalne dla niepełnosprawnych,
zapomoga.

Aby otrzymać powyższe świadczenia należy posiadać uprawnienia wynikające z przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005, Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.) oraz spełnić kryteria szczegółowe określone w regulaminie pomocy materialnej swojej uczelni.

Ponadto wybitni studenci mają możliwość otrzymania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Pomoc materialna to nie tylko świadczenia stypendialne wypłacane w uczelniach, ale także szeroko rozumiane formy wsparcia studentów, w zakresie środków na utrzymanie lub kształcenie. Pod tym pojęciem należy rozumieć  również inne formy wsparcia ze źródeł spoza systemu szkolnictwa wyższego, jak np.:
– stypendia samorządowe,
– stypendia Wspólnot Europejskich,
– stypendia fundacji i prywatne,
– fundusze socjalne jednostek samorządu terytorialnego.

Każdemu studentowi przysługuje prawo do korzystania ze wszystkich tych form jednocześnie, pod warunkiem spełnienia kryteriów każdego z nich.