Przewodniczący

Przewodniczący jest wybierany przez Zjazd na dwuletnią kadencję. Wchodzi w skład Rady Studentów i Rady Wykonawczej, w których z mocy Statutu pełni rolę przewodniczącego. Do jego kompetencji należy m.in.: kierowanie bieżącymi pracami Parlamentu i jego organów; reprezentowanie Parlamentu na zewnątrz, do czego może upoważnić inne osoby; kierowanie polityką finansową PSRP i podejmuje decyzje w sprawach dotyczących finansów PSRP; powoływanie przewodniczących komisji PSRP; kierowanie biurem PSRP.


Tomasz Tokarski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Przewodniczący kadencji 2017-2018
tel.: 531 537 573
e-mail: t.tokarski@psrp.org.pl


Rada Wykonawcza

Członków Rady Wykonawczej powołuje i odwołuje Przewodniczący PSRP w formie zarządzenia po zaopiniowaniu przez Zjazd, a gdy Zjazd nie obraduje po zaopiniowaniu przez Radę Studentów. Rada Wykonawcza jest kolegialnym organem wykonawczym PSRP wykonującym wszystkie zadania niezastrzeżone do kompetencji innych organów PSRP. W szczególności odpowiada za wykonywanie uchwał Zjazdu i Rady Studentów, koordynacje działań komisji PSRP oraz powoływanie pełnomocników i koordynatorów.

Skład Rady Wykonawczej:

Tomasz Tokarski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Przewodniczący PSRP
tel.: 531 537 573
e-mail: t.tokarski@psrp.org.pl

Łukasz Rusajczyk (Politechnika Gdańska)
Przewodniczący Komisji ds. Informacji i Promocji
tel.: 501 483 028
e-mail: l.rusajczyk@psrp.org.pl

Piotr Moroch (Uniwersytet Rzeszowski)
Przewodniczący Komisji ds. Prawnych i Socjalnych
tel.: 888 904 731
e-mail: p.moroch@psrp.org.pl

Mateusz Gawroński (Politechnika Łódzka)
Przewodniczący Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia
tel.: 781 898 352
e-mail: m.gawronski@psrp.org.pl

Agnieszka Kowalczyk (Uczelnia Łazarskiego)
Przewodnicząca Komisji ds. Przedsiębiorczości
tel.: 514 809 880
e-mail: a.kowalczyk@psrp.org.pl

Lesław Florian (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Przewodniczący Komisji ds. Projektów
tel.: 508 083 038
e-mail: l.florian@psrp.org.pl


Pełnomocnicy PSRP

Pełnomocników powołuje i odwołuje Rada Wykonawcza w formie uchwały, określającej jednocześnie zakres kompetencji przy danej funkcji.

Krystian Cieślak (Politechnika Wrocławska)
Pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej
k.cieslak@psrp.org.pl

Adrianna Czarnecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Pełnomocnik ds. mobilności studenckiej
a.czarnecka@psrp.org.pl

Kiryl Salata (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Pełnomocnik ds. umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego
k.salata@psrp.org.pl

Agnieszka Bagińska (Politechnika Warszawska)
Pełnomocnik ds. kultury studenckiej
a.baginska@psrp.org.pl

Anna Maria Dobosiewicz
Pełnomocnik ds. ruchu naukowego (Collegium Medicum UMK)
a.dobosiewicz@psrp.org.pl

Karol Fill (Politechnika Rzeszowska)
Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa imprez masowych
k.fill@psrp.org.pl

Oliwia Lisewska
Pełnomocnik ds. sportu studenckiego (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku)
a.lisewska@psrp.org.pl

Damian Majewski (Politechnika Lubelska)
Pełnomocnik ds. kontaktów zewnętrznych
d.majewski@psrp.org.pl

Damian Wietrak (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie)
Pełnomocnik ds. kształcenia zawodowego
d.wietrak@psrp.org.pl

Maksymilian Prusak (Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie)
Pełnomocnik ds. IT
m.prusak@psrp.org.pl

Wojciech Sarnacki (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Pełnomocnik ds. studentów z niepełnosprawnością
w.sarnacki@psrp.org.pl
tel: 664 477 026