Pomysłodawcami Czasopisma są studenci i młodzi pracownicy naukowi Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Założenie czasopisma jest odpowiedzią na wielokrotnie sygnalizowane przez młodych konserwatorów i restauratorów dzieł sztuki zapotrzebowanie na publikację własnych badań naukowych i esejów w profesjonalnym periodyku. Publikacja tekstów naukowych jest istotnym czynnikiem podczas oceniania kandydatów na staże, praktyki, wymiany naukowe, a także dla pracodawców prywatnych i prestiżowych publicznych instytucji, takich jak ośrodki badawcze, muzea, galerie, uczelnie wyższe czy przy przyznawaniu grantów na badania naukowe.

Czasopismo „ICAR” jest wydawane przez Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i zostało zarejestrowane w IX Oddziale Sądu Okręgowego w Warszawie w marcu 2016 roku.

Misją Czasopisma jest upowszechnianie osiągnięć badawczych studentów i młodych absolwentów w zakresie szeroko rozumianej konserwacji i restauracji. „ICAR” ma stanowić międzynarodową platformę, dedykowaną studentom kierunków związanych z konserwacją i restauracją, a także młodym profesjonalistom, umożliwiającą rozpowszechnianie informacji oraz wymianę doświadczeń naukowych. Zakres tematyczny tekstów publikowanych w Czasopiśmie obejmuje zagadnienia związane z konserwacją i restauracją obiektów zabytkowych oraz ochroną dziedzictwa kulturowego.

Organizacja procesu wydawniczego i zasad publikacji jest zorganizowana tak, by odpowiadała kryteriom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla czasopism punktowanych. Organem doradczym wobec Redakcji jest Rada Naukowa, której członkowie posiadają co najmniej tytuł doktorski. Podstawowym założeniem jest publikacja wyłącznie tekstów o najwyższym poziomie naukowym. Jest to zagwarantowane przez dwuetapową selekcję przeprowadzoną przez Radę Naukową Czasopisma oraz zespół recenzentów, zgodnie ze standardem double-blind peer reviewing process. Współpracujemy z konserwatorami z krajów anglojęzycznych, którzy czuwają nad aspektem językowym publikowanych materiałów. Naszym celem jest jak najszybsze wpisanie „ICARa” na listę czasopism punktowanych.

Więcej informacji: http://www.icarthejournal.org/

— Inicjatyw jest objęta Patronatem Honorowym Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej —