Najważniejsze postulaty Parlamentu Studentów RP wobec Ustawy dot. powołania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zostały uznane przez Ministerstwo NiSW.

W ramach konsultacji środowiskowych, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej przedstawił swoje uwagi do projektu ustawy dot. Powołania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Projekt przewidywał zamkniętą listę pozycji, na co NAWA mogłaby przyznać środki finansowe w ramach realizacji swoich zadań. Nie było wśród nich organizacji pozarządowych działających na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego lub nauki, co uniemożliwiłoby organizacjom studenckim takim jak Erasmus Student Network (ESN), The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE), Board of European Students of Technology (BEST) czy też Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales (AIESEC) staranie się o środki finansowe zarządzane przez Agencję. Mając na uwadze, że działania tych podmiotów jednoznacznie wspierają proces umiędzynarodowienia, PSRP zgłosiło postulat zamieszczenia odpowiedniego rozwiązania w ustawie.

Obecnie projekt jest na etapie omawiania go przez Radę Ministrów. W ramach zmian wniesionych po etapie opiniowania, posiada już też przepis, że w ramach swoich programów NAWA mogłaby przyznawać środki także organizacjom pozarządowym działającym na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Jest to bardzo dobra zmiana z perspektywy środowiska studenckiego, gdyż potencjalnie otwiera drogę do dodatkowych źródeł finansowania dla organizacji studenckich zajmujących się projektami wspierającymi internacjonalizację naszego środowiska.

Zostały też uwzględnione dwie inne uwagi Parlamentu Studentów RP. Wnioskowaliśmy o dookreślenie zakresu działalności gospodarczej agencji oraz by przy rocznym planie finansowym przekazywanym przez dyrektora agencji do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego była obligatoryjnie załączona opinia Rady Agencji. Obie kwestie znalazły już swoje miejsce w procedowanym projekcie.

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294204