Aby uzyskać patronat Parlamentu Studentów RP, należy zapoznać się z regulaminem przyznawania patronatów przez PSRP oraz wypełnić poniższy formularz. Zgłoszenie inicjatywy do patronatu jest równoznaczne z akceptacją formularza.

 

Regulamin przyznawania patronatów przez Parlament Studentów RP

Informacje podstawowe

1

 1. Patronat Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (zwany dalej: patronatem) stanowi szczególnego rodzaju wyróżnienie dla przedsięwzięcia bezpośrednio związanego
  z działalnością studencką.
 2. Patronat może zostać przyznany inicjatywie organizacji o charakterze studenckim, uczelnianym bądź młodzieżowym, a także inicjatywom nieformalnych grup studenckich, które mają pozytywny wpływ na środowisko studenckie. O patronat mogą ubiegać się inne organizacje pod warunkiem, że tematyka organizowanego wydarzenia/projektu mieści się w szeroko rozumianej tematyce studenckiej lub młodzieżowej.
 3. Inicjatywa, o której mowa w ust.2 powinna mieć zasięg co najmniej międzyuczelniany.
 4. Patronat Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej nie może zostać przyznany inicjatywie o charakterze wyłącznie rozrywkowo-integracyjnym.
 5. W przypadku inicjatyw cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.
 6. Parlament Studentów RP może odmówić przyznania patronatu bez określenia powodów odmowy. Odmowa przyznania patronatu jest ostateczna.
 7. Decyzję o przyznaniu patronatu podejmuje Przewodniczący Parlamentu Studentów RP lub osoba przez niego wyznaczona.
 8. W szczególnych przypadkach Przewodniczący Parlamentu Studentów RP może odebrać przyznany patronat, o czym organizator jest informowany niezwłocznie w formie elektronicznej. Odebranie patronatu nakłada na organizatora obowiązek niezwłocznego zaprzestania używania przyznanego patronatu, w tym zaprzestania używania logotypu Parlamentu Studentów RP.

Postępowanie przy przyznaniu patronatu

2

 1. W celu przyznania patronatu należy złożyć wypełnić oraz wysłać właściwy formularz dostępny na stronie internetowej Parlamentu Studentów RP.
 2. Parlament Studentów RP w ciągu 7 dni roboczych od złożenia wniosku przekaże informacje na temat szczegółowych zasad przyznania patronatu.
 3. Zobowiązuje się stronę wnioskującą o przyznanie patronatu do korzystania ze znaków i symboli Parlamentu Studentów RP pochodzących tylko od Parlamentu Studentów RP.
 4. Przesłanie wypełnionego formularza, o którym mowa w ust.1 oznacza, że strona wnioskująca o przyznanie patronatu zapoznała się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia.
 5. Strona wnioskująca o przyznanie patronatu oświadcza, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe i zgodne z prawem.

 

Elementy współpracy w ramach patronatu proponowane przez PSRP

3

 1. W przypadku przyznania patronatu, organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do:
 • umieszczenia logotypu Parlamentu Studentów RP na materiałach promujących wydarzenie/projekt;
 • przekazanie uczestnikom konferencji materiałów dotyczących Parlamentu Studentów RP i wydarzeń organizowanych przy współudziale Parlamentu Studentów RP, w wypadku dostarczenia takowych organizatorowi przez Parlament Studentów RP;
 • zamieszczenie na stronie internetowej/profilu wydarzenia/projektu, bądź organizatora, informacji o przyznaniu patronatu przez Parlament Studentów RP;
 • zamieszczenie materiałów pochodzących od Parlament Studentów RP w publikacjach pokonferencyjnych i przekazanie tych publikacji do biura Parlament Studentów RP, w wypadku dostarczenia takowych organizatorowi przez Parlament Studentów RP;
 • przekazanie przez organizatora dokumentacji fotograficznej wydarzenia/projektu.
 1. Parlament Studentów RP zastrzega sobie prawo do udziału swojego przedstawiciela w każdym przedsięwzięciu objętym patronatem.